Projekti

1. Projekt: Nakup, dobava in montaža nove linije lesno-obdelovalnih strojev

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje - Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo Linijo lesno-obdelovalnih strojev.

Pričakovani cilji projekta:

  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
  • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
  • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
  • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.


Vrednost projekta:
126.584,46 eur
Vrednost sofinanciranja EU: 121.583,50 eur

Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023

projekt1
Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj.
Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj.

 

 

2. Projekt: Nakup novih strojev

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij
Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Operacija: Nakup opreme strojev in naprav
Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Cilji podukrepa:
- vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
- izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
- krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:
- Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
- Povečanje števila zaposlenih;
- Varovanje okolja;
- Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:
- Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
- 1 nova zaposlitev
- Zmanjšanje vplivov na okolje
- Energetska učinkovitost tehnološke opreme

projekt2

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.